صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


اعضای هیئت علمی گروه الکترونیک

 مریم پورمحی آبادی
استاديار
دکترا، دانشگاه علم و صنعت ايران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/pourmahyabadi
پست الکترونیکی: 
Pourmahyabadi@uk.ac.ir
تلفن :
034-31322513
 
 احمد حکیمی
دانشيار
دکترا، دانشگاه صنعتيIstanbul، ترکيه

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/ahhakimi
پست الکترونیکی: 
Hakimi@uk.ac.ir
تلفن:
034-31322511
 
 محل درج عکس
مصطفی شاطریان
استاديار
دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/moshaterian
پست الکترونیکی :
 
تلفن : 
 
 
محسن صانعی
دانشیار
دکترا، دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/msaneei
پست الکترونیکی :MSaneei@uk.ac.ir
تلفن :034-31322509
 
 
ابوالحسن ضیاءابراهیمی
مربی
کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتي شريف
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/abziyebrahimi
پست الکترونیکی :
Aze@uk.ac.ir
تلفن : 034-31322512
 
 
علی ماهانی
دانشیار
دکترا، دانشگاه علم و صنعت ايران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/amahani
پست الکترونیکی
: AMahani@uk.ac.ir
تلفن : 034-31322534


 
 حسین نظام آبادی پور
استاد
دکترا، دانشگاه تربيت مدرس

زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://www.uk.ac.ir/nezam
پست الکترونیکی:
Nezam@uk.ac.ir
تلفن :034-31322510

 
 
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.