صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


 ریاست

 ریاست فعلی

  


 نام و نام خانوادگی:
سعید اسماعیلی
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از اسفند 1394 تا کنون
 تلفن:034-31322529
 پست الکترونیکی:
 S_Esmaeili@uk.ac.ir
   
 ریاست سابق 

 
نام و نام خانوادگی:
ملیحه مغفوری
رتبه علمی:
استاد
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:
از سال 1389 تا اسفند ماه سال 1394
تلفن:0341-3202536
پست الکترونیکی:
Mmaghfoori@uk.ac.ir

 
 نام و نام خانوادگی:
محمود سموات
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1387 تا سال 1389
 پست الکترونیکی:
 MSamavat@uk.ac.ir
  


 
 نام و نام خانوادگی:
سیامک طالبی
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1385 تا سال 1387
 پست الکترونیکی:
 Siamak.Talebi@uk.ac.ir
  


 
 نام و نام خانوادگی:
احمد حکیمی
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1383 تا سال 1385
 پست الکترونیکی:
 Hakimi@uk.ac.ir
  

 
 
 نام و نام خانوادگی:
سعید سریزدی
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

 پست الکترونیکی:
 Saryazdi@uk.ac.ir
  


 
 نام و نام خانوادگی:
حسین نوروز زاده
 رتبه علمی:
مربی
 آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
 مدت تصدی:

 پست الکترونیکی:
  


 
 نام و نام خانوادگی:
مسعود رشیدی نژاد
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

 پست الکترونیکی:
 MRashidi@uk.ac.ir
  


 
 
 نام و نام خانوادگی:
مرتضوی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

 پست الکترونیکی:
 
 

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.